موسس ebay

ثروتمند ترین فرد ایرانی "پی یر مراد امیدیار" موسس سایت ebay

پی یر مراد امیدیار

ثروتمند ترین فرد ایرانی "پی یر مراد امیدیار" موسس سایت ebay

Iran's richest man "Pierre Morad Omidyar" founder ebay