موزه لوور فرانسه و موسسه تحقيقاتي cnrs

آرايش كلئوپاترا براي چشمها مفيد بوده است