مهارت

آیا جذابیت یعنی زیبایی؟

جذابیت یعنی زیبایی ؟

آیا جذابیت یعنی زیبایی؟

Is the allure of beautyمهارت تشخیص لباس خوب و مرغوب