منفی بافی

از فشار رواني و آسيب پذيری چه مي دانيم؟ / قسمت دوم

فشار روانی,آسیب های روحی,دلایل فشار عصبی

فشار روانی,آسیب های روحی,دلایل فشار عصبی

From what we know stress and vulnerability Part 2