مقدار استفاده از مرطوب کننده

چه مقدار ضد آفتاب و مرطوب کننده بزنیم