مضرات مصرف زیاد نمک

از مصرف زیادی نمک پرهیز کنید!

از مصرف زیادی نمک پرهیز کنید!

از مصرف زیادی نمک پرهیز کنید!

Avoid eating too much salt!