مشاور ازدواج

وقت ازدواجم شده ،بهتر بله بگم!

وقت ازدواجم شده ،بهتر بله بگم!

وقت ازدواجم شده ،بهتر بله بگم!

Never been married better say yes!با وابستگی شوهرم به مادرش چه کنم؟

با وابستگی شوهرم به مادرش چه کنم؟

با وابستگی شوهرم به مادرش چه کنم؟

Dependence on her husband with what?