مرغ بهتر است یا بوقلمون؟

مرغ بهتر است یا بوقلمون؟

مرغ بهتر است یا بوقلمون؟

مرغ بهتر است یا بوقلمون؟

Chicken or turkey is better?