مرغ با سبزیجات و سس

سبزیجات و سس قارچ

سبزیجات و سس قارچ

سبزیجات و سس قارچ

Vegetables and mushroom sauce