مدل دامن 2016

آموزش خیاطی - الگوی اولیه ی دامن

آموزش خیاطی - الگوی اولیه ی دامن

آموزش خیاطی - الگوی اولیه ی دامن

Training services the prototype of the skirt