مدل جدید ساپورت

چرا ساپورت مد شد؟

 چرا ساپورت مد شد؟

 چرا ساپورت مد شد؟

Why was supported fashion?