محمد رضا شاه

بدل محمد رضا شاه در تهران دیده شده! +عکس

بدل محمد رضا شاه در تهران

بدل محمد رضا شاه در تهران دیده شده! +عکس

Mohammad Reza Shah in Tehran has been transformed! Photo