لوازم کهنه

وجود میکروب ها در کیف لوازم آرایش

وجود میکروب ها در کیف لوازم آرایش

شایع ترین میکروب های موجود در لوازم آرایشی و کیف آرایشی شما ، شامل باکتری استافیلوکوک اپیدرمیدیس (عفونت