لطیفه در سریال لطیفه دراینستاگرام، عکس سلفی لطیفه در سریال لطیفه