لب بالایی نازک و لب پایینی

تشخیص دادن شخصیت افراد از روی چهره

تشخیص شخصیت افراد با چهره خوانی

تشخیص دادن شخصیت افراد از روی چهره

Individuals to recognize the face