لاک ناخن مان را چگونه سریع خشک کنیم

لاک ناخن مان را چگونه سریع خشک کنیم؟