قرصی که باعث می‌شود ۱۲۰ سال عمر کنید

با خوردن این قرص ۱۲۰ سال عمر کنید،اکسیر جوانی

با خوردن این قرص ۱۲۰ سال عمر کنید،اکسیر جوانی

با خوردن این قرص ۱۲۰ سال عمر کنید،اکسیر جوانی

By taking these pills 120 years the elixir of youth