قارچ شکم پر با مرغ و پنیر

چند پیش غذای تو دل برو برای روزهای گرم تابستانی

قارچ شکم پر با مرغ و پنیر

 چند پیش غذای تو دل برو برای روزهای گرم تابستانی 

Although the heart of the starters go for hot summer days