فواید هر روز دوش گرفتن

بهترین زمان برای دوش گرفتن چه زمانی است؟

دوش گرفتن صبح

دوش گرفتن صبح

When is the best time to take a showerدیگه نیازی نیست هر روز دوش بگیری

دیگه نیازی نیست هر روز دوش بگیری

دیگه نیازی نیست هر روز دوش بگیری

I do not take a shower every day