فواید دوش گرفتن با آب سرد

دیگه نیازی نیست هر روز دوش بگیری

دیگه نیازی نیست هر روز دوش بگیری

دیگه نیازی نیست هر روز دوش بگیری

I do not take a shower every day