فواید آلبالو

آلبالو : پیشگیری از سرطان و پوکی استخوان

آلبالو : پیشگیری از سرطان و پوکی استخوان

آلبالو : پیشگیری از سرطان و پوکی استخوان

Cherry prevent cancer and osteoporosis.