فعاليت كپك ها در مواد غذايي

چرا بعضی مواد غذایی کپک می زنند؟

چرا بعضی مواد غذایی کپک می زنند؟

چرا بعضی مواد غذایی کپک می زنند؟

Why do some foods mold ?