فشارخون

پا روی پا انداختن چه مضراتی دارد؟

پا روی پا انداختن چه مضراتی دارد؟

پا روی پا انداختن چه مضراتی دارد؟

Foot on the foot off the disadvantages?