فساد در سینما

اظهار نظر عجیب مارال فرجاد: پیشنهاد بد، بازیگران را خانه نشین کرد

 گفت و گو با مارال فرجاد

گفت و گو با مارال فرجاد

Maral farjad strange commentصحبت های فقیهه سلطانی در مورد فساد در سینما

صحبت های فقیهه سلطانی در مورد فساد در سینما

صحبت های فقیهه سلطانی در مورد فساد در سینما

Soltani Fqyhh talk about corruption in the cinema