فرم بدن

اگه مانکن نیستی! برای انتخاب لباس به این نکات توجه کن

اگه مانکن نیستی! برای انتخاب لباس به این نکات توجه کن

اگه مانکن نیستی! برای انتخاب لباس به این نکات توجه کن

If you are not models to choose clothes to these tips nowپوشیدن لباس متناسب با فرم بدنمان!!

پوشیدن لباس متناسب با فرم بدنمان!!

پوشیدن لباس متناسب با فرم بدنمان!!

Dress according to your body shape?