فتق چیست؟

هویت جنسی چیست؟

هویت جنسی

به احساس زنانگی یا مردانگی هر فرد از خودش، هویت جنسی گفته می شود

How is gender role behavior