غمگین ترین گربه زمین

مظلوم ترین گربه دنیا به چهره ای نگران و ملوس

عکس خوشگل ترین گربه دنیا,غمگین ترین گربه زمین

عکس خوشگل ترین گربه دنیا,غمگین ترین گربه زمین

The most innocent face worried the cat world and Mlvs