عکس های دیدنی سریال در حاشیه

تیم نویسندگان در حاشیه 1 و 2

http://up.litemode.ir/view/999747/wWw_LiteMode_iR_6-life_754723.jpg

تیم نویسندگان در حاشیه 1 و 2

The authors on the sidelines of 1 and 2