عوارض میگرن

خانم بیشتر از آقایان در معرض بیماری میگرن هستند!