علائم آفت دهان چیست؟

چه کنیم تا دچار آفت دهان نشویم؟

چه کنیم تا دچار آفت دهان نشویم؟

چه کنیم تا دچار آفت دهان نشویم؟

What we're not plagued with mouth?