عصبی کردن دخترها

طنز کلاس گذاشتن دخترای امروزی

طنز کلاس گذاشتن دخترای امروزی

طنز کلاس گذاشتن دخترای امروزی

The irony of course the girls today