عشق زیباست و حرمت دارد

عشق زیباست و حرمت دارد

عشق زیباست و حرمت دارد

عشق زیباست و حرمت دارد 

Love is beautiful and dignity