عاشق تر کردن همسر

پسری که عاشق است چه نشانه هایی دارد؟

پسری که عاشق است چه نشانه هایی دارد؟

پسری که عاشق است چه نشانه هایی دارد؟

What are the boy who is in love?