طول سجاف

دوخت گوشه های سجاف

دوخت گوشه های سجاف

دوخت گوشه های سجاف

Sewing the hem corners