طرز تهیه نان فنجانی

نان فنجانی با هوموس و خیار و گوجه

نان فنجانی با هوموس و خیار و گوجه

نان فنجانی با هوموس و خیار و گوجه

Cup bread with humus and cucumbers and tomatoesطرز تهیه نان فنجانی با هوموس و خیار و گوجه

طرز تهیه نان فنجانی با هوموس و خیار و گوجه

طرز تهیه نان فنجانی با هوموس و خیار و گوجه

How to prepare a cup of bread with hummus and cucumber and tomato.