طرح های جدید و زیبای انگشتر

مدل های انگشتر سه تکه لعابی به شکل حیوانات جنگل

    مدل زیورآلات,مدل انگشتر سه تکه حیوانات ,انگشتر سه تکه لعابی

مدل زیورآلات,مدل انگشتر سه تکه حیوانات ,انگشتر سه تکه لعابی

Three piece ring enameled models in the form of forest animals