طرح زمستانی که با یک لاک فرنچ سفید به راحتی در می آید