طبخ نادرست ماهی و فلج شدن 11 نفر از اعضای خانواده

پخت نادرست ماهی باعث فلج شدن اعضای یک خانواده شد!

پخت نادرست ماهی باعث فلج شدن اعضای یک خانواده شد!

پخت نادرست ماهی باعث فلج شدن اعضای یک خانواده شد!

Bad batch of fish causes paralysis in one family!