صمیمیت + هوس و فقدان تعهد

عشق چیست؟

روانشناسی

احترام متقابل شامل حفظ حقوق انسانی دو طرف است؛ یعنی در رابطه امنیت