صبر

اگر این گونه هستید، برای ازدواج صبر کنید!

اگر این گونه هستید، برای ازدواج صبر کنید!

اگر این گونه هستید، برای ازدواج صبر کنید!

If you like to wait for marriage