شگفتی یک جمله عجیب در جذب آقایان

زنان جذب این مردان بی مسئولیت نشوند

زنان جذب این مردان بی مسئولیت نشوند

زنان جذب این مردان بی مسئولیت نشوند

Women are not attracted to the irresponsible men