شکسته شدن تار مو

شکسته شدن موها هنگام استفاده از کش مو