شهروند سودجو

طنز شهروندان مختلف هنگام غرق شدن

طنز جالب شهروندان مختلف هنگام غرق شدن

طنز شهروندان مختلف هنگام غرق شدن

The irony of citizens while drowning