شناخت رفتار

شناخت شخصیت از روی رنگ و حالت مو

شناخت رفتار و شخصیت از چگونگی  رنگ و حالت موها

شناخت شخصیت از روی رنگ و حالت مو

Understanding the character and color of the hair