سرویس بهداشت و درمان ایسنا

جنین از چه ماهی درد را حس میکند

احساس درد در جنین,جنین

جنین از چه ماهی درد را حس میکند

What month fetus feels pain