ستاره های ایران

گلزار و علیخانی در کنسرت فرزاد فرزین