سبک جدید طراحی

هفت طراح مد برتر ایرانی، نیما بهنود / بخش پنجم