سالاد برنج با لیمو

سالاد خوشمزه ذرت و برنج

سالاد خوشمزه ذرت و برنج

سالاد خوشمزه ذرت و برنج

Delicious salad of corn and rice