ساعت علی دایی

تصویری از تیپ علی دایی با ساعت و لباس مارک دار

تصویری از تیپ علی دایی با ساعت و لباس مارک دار

تصویری از تیپ علی دایی با ساعت و لباس مارک دار

photo of the brigade Ali Daei branded watches and clothes