زولبیا بامیه دشمن روزه دار

دشمن شیرین روزه داران

دشمن شیرین روزه داران

دشمن شیرین روزه داران 

Sweet enemy fasting